HA op een Raspberry Pi

De aanbevolen methode voor installatie van Home Assistant is op een Raspberry Pi (RPi). Dit kan dan op een SD card gedaan worden maar beter is het om een USB SSD disk te gebruiken.

RPi

Een SSD disk is dus aanbevolen en hiermee wordt zelfs het gebruik van een SD Card overbodig. Gebruik dan een Raspberry Pi 4 want die kan opstarten van de aangesloten USB drive!

Disk voorbereiden

Een schijf van 128Gb is ruim voldoende en deze dient dan voorzien te worden van een GPT – ESP partitie en geformatteerd met FAT32.

Vervolgens zijn er twee bestanden nodig. Download het volgende:

Op een Mac is het programma UUByte ISO Editor handig om te gebruiken, op een Windows PC is het meest eenvoudige om Rufus te gebruiken:

  • Start Rufus en zorg ervoor dat de USB disk is aangesloten
  • Klik op SELECT en selecteer de Debian netinst ISO
  • Ctrl-Klik SELECT en voeg de UEFI Firmware zip toe.
  • Wijzig Partition scheme naar GPT 
  • Klik op START
  • Op de prompt kies Write in ISO → ESP mode.

Als de disk gereed is kan deze aangesloten worden op de Raspberry Pi en deze kan dan opgestart worden. Gebruik wel een scherm en keyboard aan de RPi want het Debian boot-proces zal nu gebruikt moeten worden om Debian te installeren op de resterende vrije ruimte van de USB disk. Volg de instructies op het scherm.

op de vraag om ‘missing firmware files‘ te installeren, selecteer ‘<No>

Docker installeren

Nadat de RPi is opgestart met Debian 11 als OS wordt hier eerst docker op geplaatst. De instructies:

$ su -
# apt install sudo
# exit
$ sudo usermod -aG sudo $USER 

Log nu opnieuw in

$ sudo apt update
$ sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
$ sudo usermod -aG docker $USER

Home Assistant installatie

Om Home Assistant te kunnen installeren dienen er eerst een aantal packages te worden opgehaald. Voer de volgende commando’s uit:

$ sudo apt install -y jq wget udisks2 libglib2.0-bin network-manager dbus

Vervolgens is OS-Agent nodig. Haal de deb-package op en installeer met met:

$ wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.2.2/os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
$ sudo dpkg -i os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb

Hierna kan Home Assistant Supervised geïnstalleerd worden met:

$ wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
$ sudo dpkg -i homeassistant-supervised.deb

Selecteer het type Raspberry Pi

Gebruik hierna een browser en ga naar http://homeassistant.local:8123 of via het IP adrdes van de RPi http://[ip.add.res.s]:8123

en uiteindelijk kun je de credentials voor HA aanmaken.